سرکه و عرقیات شلیرا

سرکه انگور

نام: سرکه انگور
نام انگلیسی: Grape vinegar
خواص: ضد چربی، فشار و قند خون، تقویت معده، قابض، سرد و تر.
***
ترکیب سرکه‌های شلیرا از تکه‌های انگور و آب است و در فرآوری سرکه حتی از افزودنی‌های مجاز مورد تایید مانند اسید سیتریک نیز استفاده نمی‌کنیم تا خلوص و اثر دارویی سرکه حفظ شود. سرکه‌های شلیرا حاصل تخمیر طولانی مدت میوه است و برخلاف رویه متداول از هیچ ماده دیگری جهت کوتاه کردن زمان رسیدن سرکه استفاده نمی‌شود به همین دلیل تولید سالانه ما در حال حاضر محدود است.
*در دست تولید*

سرکه هفت میوه

نام: سرکه هفت میوه
نام انگلیسی: ۷ fruits
ترکیبات: سیب، انگور، آلو، هلو، شلیل، آلبالو، گیلاس و آب.
***
خواص:ترکیب سرکه‌های شلیرا از تکه‌های میوه شامل سیب، انگور، آلو، هلو، شلیل، آلبالو، گیلاس و آب است و در فرآوری سرکه حتی از افزودنی‌های مجاز مورد تایید مانند اسید سیتریک نیز استفاده نمی‌کنیم تا خلوص و اثر دارویی سرکه حفظ شود. سرکه‌های شلیرا حاصل تخمیر طولانی مدت میوه است و برخلاف رویه متداول از هیچ ماده دیگری جهت کوتاه کردن زمان رسیدن سرکه استفاده نمی‌شود به همین دلیل تولید سالانه ما در حال حاضر محدود است.
*در دست تولید*

سرکه سیب

نام: سرکه سیب
نام علمی: Apple vinegar
خواص: قابض، ضد قند، ضد فشار خون، ضد چربی خون، تقویت معده، سردرد، سرد و تر
***
ترکیب سرکه‌های شلیرا از تکه‌های سیب و آب است و در فرآوری سرکه حتی از افزودنی‌های مجاز مورد تایید مانند اسید سیتریک نیز استفاده نمی‌کنیم تا خلوص و اثر دارویی سرکه حفظ شود. سرکه‌های شلیرا حاصل تخمیر طولانی مدت میوه است و برخلاف رویه متداول از هیچ ماده دیگری جهت کوتاه کردن زمان رسیدن سرکه استفاده نمی‌شود به همین دلیل تولید سالانه ما در حال حاضر محدود است.
*در دست تولید*

آب سماق

نام: آب سماق
نام انگلیسی: sumac Juice
خواص: چربی‌سوز، کاهش فشار و چربی و قند خون
***
آب ﺳماق، ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻴﺴﺎﻧﺪن و ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن ﺳماق ارﮔﺎﻧﻴﻚ در آب اﺳﺖ و ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه ﺳماق در ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر، ﻗﻨﺪ، ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن و ﭼﺎﻗﯽ، ﻧﻘﺮس و ﭼﻨﺪ ﺑﻴماری دﻳﮕﺮ اﺛﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺧﻮاص داروﻳﯽ و اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺤﺼﻮل، در تماﻣﯽ ﭘﺮوﺳﻪ ی ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ رﻧﮓ، نمک، ﻃﻌﻢ دﻫﻨﺪه، اﺳﺎﻧﺲ و ﻣﻮاد ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. جهت جلوگیری از کپک زدگی به شیوه‌ی سنتی روی آب سماق را با یک لایه روغن خوراکی می‌پوشانیم.

سرکه سیب

نام: سرکه سیب
نام علمی: Apple vinegar
خواص: قابض، ضد قند، ضد فشار خون، ضد چربی خون، تقویت معده، سردرد، سرد و تر
***
ترکیب سرکه‌های شلیرا از تکه‌های سیب و آب است و در فرآوری سرکه حتی از افزودنی‌های مجاز مورد تایید مانند اسید سیتریک نیز استفاده نمی‌کنیم تا خلوص و اثر دارویی سرکه حفظ شود. سرکه‌های شلیرا حاصل تخمیر طولانی مدت میوه است و برخلاف رویه متداول از هیچ ماده دیگری جهت کوتاه کردن زمان رسیدن سرکه استفاده نمی‌شود به همین دلیل تولید سالانه ما در حال حاضر محدود است.
*در دست تولید*

سرکه هفت میوه

نام: سرکه هفت میوه
نام انگلیسی: ۷ fruits
ترکیبات: سیب، انگور، آلو، هلو، شلیل، آلبالو، گیلاس و آب.
***
خواص:ترکیب سرکه‌های شلیرا از تکه‌های میوه شامل سیب، انگور، آلو، هلو، شلیل، آلبالو، گیلاس و آب است و در فرآوری سرکه حتی از افزودنی‌های مجاز مورد تایید مانند اسید سیتریک نیز استفاده نمی‌کنیم تا خلوص و اثر دارویی سرکه حفظ شود. سرکه‌های شلیرا حاصل تخمیر طولانی مدت میوه است و برخلاف رویه متداول از هیچ ماده دیگری جهت کوتاه کردن زمان رسیدن سرکه استفاده نمی‌شود به همین دلیل تولید سالانه ما در حال حاضر محدود است.
*در دست تولید*

آب سماق

نام: آب سماق
نام انگلیسی: sumac Juice
خواص: چربی‌سوز، کاهش فشار و چربی و قند خون
***
آب ﺳماق، ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻴﺴﺎﻧﺪن و ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن ﺳماق ارﮔﺎﻧﻴﻚ در آب اﺳﺖ و ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه ﺳماق در ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر، ﻗﻨﺪ، ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن و ﭼﺎﻗﯽ، ﻧﻘﺮس و ﭼﻨﺪ ﺑﻴماری دﻳﮕﺮ اﺛﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺧﻮاص داروﻳﯽ و اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺤﺼﻮل، در تماﻣﯽ ﭘﺮوﺳﻪ ی ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ رﻧﮓ، نمک، ﻃﻌﻢ دﻫﻨﺪه، اﺳﺎﻧﺲ و ﻣﻮاد ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. جهت جلوگیری از کپک زدگی به شیوه‌ی سنتی روی آب سماق را با یک لایه روغن خوراکی می‌پوشانیم.

سرکه انگور

نام: سرکه انگور
نام انگلیسی: Grape vinegar
خواص: ضد چربی، فشار و قند خون، تقویت معده، قابض، سرد و تر.
***
ترکیب سرکه‌های شلیرا از تکه‌های انگور و آب است و در فرآوری سرکه حتی از افزودنی‌های مجاز مورد تایید مانند اسید سیتریک نیز استفاده نمی‌کنیم تا خلوص و اثر دارویی سرکه حفظ شود. سرکه‌های شلیرا حاصل تخمیر طولانی مدت میوه است و برخلاف رویه متداول از هیچ ماده دیگری جهت کوتاه کردن زمان رسیدن سرکه استفاده نمی‌شود به همین دلیل تولید سالانه ما در حال حاضر محدود است.
*در دست تولید*

آب سماق

نام: آب سماق
نام انگلیسی: sumac Juice
خواص: چربی‌سوز، کاهش فشار و چربی و قند خون
***
آب ﺳماق، ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻴﺴﺎﻧﺪن و ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن ﺳماق ارﮔﺎﻧﻴﻚ در آب اﺳﺖ و ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه ﺳماق در ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر، ﻗﻨﺪ، ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن و ﭼﺎﻗﯽ، ﻧﻘﺮس و ﭼﻨﺪ ﺑﻴماری دﻳﮕﺮ اﺛﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺧﻮاص داروﻳﯽ و اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺤﺼﻮل، در تماﻣﯽ ﭘﺮوﺳﻪ ی ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ رﻧﮓ، نمک، ﻃﻌﻢ دﻫﻨﺪه، اﺳﺎﻧﺲ و ﻣﻮاد ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. جهت جلوگیری از کپک زدگی به شیوه‌ی سنتی روی آب سماق را با یک لایه روغن خوراکی می‌پوشانیم.

سرکه سیب

نام: سرکه سیب
نام علمی: Apple vinegar
خواص: قابض، ضد قند، ضد فشار خون، ضد چربی خون، تقویت معده، سردرد، سرد و تر
***
ترکیب سرکه‌های شلیرا از تکه‌های سیب و آب است و در فرآوری سرکه حتی از افزودنی‌های مجاز مورد تایید مانند اسید سیتریک نیز استفاده نمی‌کنیم تا خلوص و اثر دارویی سرکه حفظ شود. سرکه‌های شلیرا حاصل تخمیر طولانی مدت میوه است و برخلاف رویه متداول از هیچ ماده دیگری جهت کوتاه کردن زمان رسیدن سرکه استفاده نمی‌شود به همین دلیل تولید سالانه ما در حال حاضر محدود است.
*در دست تولید*

سرکه انگور

نام: سرکه انگور
نام انگلیسی: Grape vinegar
خواص: ضد چربی، فشار و قند خون، تقویت معده، قابض، سرد و تر.
***
ترکیب سرکه‌های شلیرا از تکه‌های انگور و آب است و در فرآوری سرکه حتی از افزودنی‌های مجاز مورد تایید مانند اسید سیتریک نیز استفاده نمی‌کنیم تا خلوص و اثر دارویی سرکه حفظ شود. سرکه‌های شلیرا حاصل تخمیر طولانی مدت میوه است و برخلاف رویه متداول از هیچ ماده دیگری جهت کوتاه کردن زمان رسیدن سرکه استفاده نمی‌شود به همین دلیل تولید سالانه ما در حال حاضر محدود است.
*در دست تولید*

سرکه هفت میوه

نام: سرکه هفت میوه
نام انگلیسی: ۷ fruits
ترکیبات: سیب، انگور، آلو، هلو، شلیل، آلبالو، گیلاس و آب.
***
خواص:ترکیب سرکه‌های شلیرا از تکه‌های میوه شامل سیب، انگور، آلو، هلو، شلیل، آلبالو، گیلاس و آب است و در فرآوری سرکه حتی از افزودنی‌های مجاز مورد تایید مانند اسید سیتریک نیز استفاده نمی‌کنیم تا خلوص و اثر دارویی سرکه حفظ شود. سرکه‌های شلیرا حاصل تخمیر طولانی مدت میوه است و برخلاف رویه متداول از هیچ ماده دیگری جهت کوتاه کردن زمان رسیدن سرکه استفاده نمی‌شود به همین دلیل تولید سالانه ما در حال حاضر محدود است.
*در دست تولید*