ادویه‌جات شلیرا

دارچین شلیرا

دارﭼﯿﻦ اﺻﻞ و ﺧﺎﻟﺺ داراى ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوب، آﻧﺘﻰ اﮐﺴﯿﺪان، آﻧﺘﻰ دﯾﺎﺑﺖ، ﺿﺪ وﯾﺮوس و ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داراى ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻧﻔﺦ، اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪه ى ﺗﻌﺮﯾﻖ ﺑﺪن، ﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺤﺮک ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻠﻮل ﻫﺎى ﺳﺮﻃﺎﻧﻰ ﺧﻮن و ﻟﻨﻔﻮم را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻰ دﻫﺪ. اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻃﺒﻊ ﮔﺮم ﮐـﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﭼﻮن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺸﮑﻰ ﭘﻮﺳﺖ، ﺧﺎرش و ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕﻰ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ. ﻣﺼﺮف زﯾﺎد دارﭼﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ ﻣﻰ ﺷﻮد و ﻣﺼﺮف آن ﺑﺎ داروﻫﺎﯾﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﭙﺮﯾﻦ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ.

خرید آنلاین

زردچوبه شلیرا

زردﭼﻮﺑﻪ اﺻﻞ و ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آﻧﺘﻰ اﮐﺴﯿﺪاﻧﻰ ﻗﻮى ﺧﻮد ﯾﮑﻰ از ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاد در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از ﺳﺮﻃﺎﻧﻰ ﺷﺪن ﺳﻠﻮلﻫﺎى ﺑﺪن اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﺷﺢ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ و ﮐﺎﻫﺶ ﻗـﻨﺪﺧﻮن در ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﻰ ﻣﻰﮔﺮدد. ﮐﺎرآزﻣﺎﺋﻰﻫﺎى ﺑﺎﻟﯿﻨﻰ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ زردﭼﻮﺑﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺪت ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎرى آﻟﺰاﯾﻤﺮ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎده ﻣﺆﺛﺮ زردﭼﻮﺑﻪ ﯾﻌـﻨﻰ ﮐـﻮرﮐﻮﻣﯿﻦ اﺛﺮات ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻰ و ﺿﺪ درد ﺷﺒﯿﻪ داروﻫﺎى ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ را دارا ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

خرید آنلاین

فلفل سیاه شلیرا

فلفل سیاه اصل و خالص شلیرا در پیشگیری از آلزایمر و کاهش اختلال حافظه مؤثر بوده و حاوی آنتی‌اکسیدان بسیار قوی بوده که سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کند. همجنین ضد سرطان روده بزرگ، ضد زخم و التهاب، حاوی منگنز، آهن، پتاسیم، فیبر، ویتامین C و ویتامین K است. فلفل سیاه برای تجزیه سلول های چربی در بدن مفید است و با افزایش متابولیسم بدن و افزایش چربی‌سوزی به کاهش وزن و لاغری کمک می‌کند.

خرید آنلاین

پوست سماق شلیرا

ﭘﻮﺳﺖ ﺳﻤﺎق ﺷﻠﯿﺮا، ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺑﺎﻧﻮان روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﺮزﻧﺸﯿﻦ و ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اﻧﺤﺼﺎرى ﺷﻠﯿﺮا ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺧﻠﻮص و ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه داروﯾﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه، ﭘﻮﺳﺘﻪ آن از ﻫﺴﺘﻪ ﺳﯿﺎه و ﻏﯿﺮﺧﻮراﮐﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و همچنین در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺎ ﺳﻔﺮه از ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺳﻢ، ﻋﻠﻒ ﮐﺶ، ﮐﻮد و ﻣﻮاد ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﯾﺎ اﻓﺰودﻧﯽ و آﺳﯿﺎب‌ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. از ﭘﻮدر ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ‌ای و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻃﻮﻻﻧﯽ‌ﺗﺮ ﺧﻮدداری ﺷﺪه اﺳﺖ.

خرید آنلاین

زردچوبه شلیرا

زردﭼﻮﺑﻪ اﺻﻞ و ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آﻧﺘﻰ اﮐﺴﯿﺪاﻧﻰ ﻗﻮى ﺧﻮد ﯾﮑﻰ از ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاد در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از ﺳﺮﻃﺎﻧﻰ ﺷﺪن ﺳﻠﻮلﻫﺎى ﺑﺪن اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﺷﺢ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ و ﮐﺎﻫﺶ ﻗـﻨﺪﺧﻮن در ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﻰ ﻣﻰﮔﺮدد. ﮐﺎرآزﻣﺎﺋﻰﻫﺎى ﺑﺎﻟﯿﻨﻰ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ زردﭼﻮﺑﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺪت ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎرى آﻟﺰاﯾﻤﺮ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎده ﻣﺆﺛﺮ زردﭼﻮﺑﻪ ﯾﻌـﻨﻰ ﮐـﻮرﮐﻮﻣﯿﻦ اﺛﺮات ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻰ و ﺿﺪ درد ﺷﺒﯿﻪ داروﻫﺎى ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ را دارا ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

خرید آنلاین

دارچین شلیرا

دارﭼﯿﻦ اﺻﻞ و ﺧﺎﻟﺺ داراى ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوب، آﻧﺘﻰ اﮐﺴﯿﺪان، آﻧﺘﻰ دﯾﺎﺑﺖ، ﺿﺪ وﯾﺮوس و ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داراى ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻧﻔﺦ، اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪه ى ﺗﻌﺮﯾﻖ ﺑﺪن، ﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺤﺮک ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻠﻮل ﻫﺎى ﺳﺮﻃﺎﻧﻰ ﺧﻮن و ﻟﻨﻔﻮم را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻰ دﻫﺪ. اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻃﺒﻊ ﮔﺮم ﮐـﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﭼﻮن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺸﮑﻰ ﭘﻮﺳﺖ، ﺧﺎرش و ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕﻰ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ. ﻣﺼﺮف زﯾﺎد دارﭼﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ ﻣﻰ ﺷﻮد و ﻣﺼﺮف آن ﺑﺎ داروﻫﺎﯾﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﭙﺮﯾﻦ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ.

خرید آنلاین

پوست سماق شلیرا

ﭘﻮﺳﺖ ﺳﻤﺎق ﺷﻠﯿﺮا، ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺑﺎﻧﻮان روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﺮزﻧﺸﯿﻦ و ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اﻧﺤﺼﺎرى ﺷﻠﯿﺮا ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺧﻠﻮص و ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه داروﯾﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه، ﭘﻮﺳﺘﻪ آن از ﻫﺴﺘﻪ ﺳﯿﺎه و ﻏﯿﺮﺧﻮراﮐﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و همچنین در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺎ ﺳﻔﺮه از ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺳﻢ، ﻋﻠﻒ ﮐﺶ، ﮐﻮد و ﻣﻮاد ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﯾﺎ اﻓﺰودﻧﯽ و آﺳﯿﺎب‌ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. از ﭘﻮدر ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ‌ای و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻃﻮﻻﻧﯽ‌ﺗﺮ ﺧﻮدداری ﺷﺪه اﺳﺖ.

خرید آنلاین

فلفل سیاه شلیرا

فلفل سیاه اصل و خالص شلیرا در پیشگیری از آلزایمر و کاهش اختلال حافظه مؤثر بوده و حاوی آنتی‌اکسیدان بسیار قوی بوده که سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کند. همجنین ضد سرطان روده بزرگ، ضد زخم و التهاب، حاوی منگنز، آهن، پتاسیم، فیبر، ویتامین C و ویتامین K است. فلفل سیاه برای تجزیه سلول های چربی در بدن مفید است و با افزایش متابولیسم بدن و افزایش چربی‌سوزی به کاهش وزن و لاغری کمک می‌کند.

خرید آنلاین

پوست سماق شلیرا

ﭘﻮﺳﺖ ﺳﻤﺎق ﺷﻠﯿﺮا، ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺑﺎﻧﻮان روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﺮزﻧﺸﯿﻦ و ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اﻧﺤﺼﺎرى ﺷﻠﯿﺮا ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺧﻠﻮص و ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه داروﯾﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه، ﭘﻮﺳﺘﻪ آن از ﻫﺴﺘﻪ ﺳﯿﺎه و ﻏﯿﺮﺧﻮراﮐﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و همچنین در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺎ ﺳﻔﺮه از ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺳﻢ، ﻋﻠﻒ ﮐﺶ، ﮐﻮد و ﻣﻮاد ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﯾﺎ اﻓﺰودﻧﯽ و آﺳﯿﺎب‌ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. از ﭘﻮدر ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ‌ای و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻃﻮﻻﻧﯽ‌ﺗﺮ ﺧﻮدداری ﺷﺪه اﺳﺖ.

خرید آنلاین

فلفل سیاه شلیرا

فلفل سیاه اصل و خالص شلیرا در پیشگیری از آلزایمر و کاهش اختلال حافظه مؤثر بوده و حاوی آنتی‌اکسیدان بسیار قوی بوده که سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کند. همجنین ضد سرطان روده بزرگ، ضد زخم و التهاب، حاوی منگنز، آهن، پتاسیم، فیبر، ویتامین C و ویتامین K است. فلفل سیاه برای تجزیه سلول های چربی در بدن مفید است و با افزایش متابولیسم بدن و افزایش چربی‌سوزی به کاهش وزن و لاغری کمک می‌کند.

خرید آنلاین

زردچوبه شلیرا

زردﭼﻮﺑﻪ اﺻﻞ و ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آﻧﺘﻰ اﮐﺴﯿﺪاﻧﻰ ﻗﻮى ﺧﻮد ﯾﮑﻰ از ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاد در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از ﺳﺮﻃﺎﻧﻰ ﺷﺪن ﺳﻠﻮلﻫﺎى ﺑﺪن اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﺷﺢ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ و ﮐﺎﻫﺶ ﻗـﻨﺪﺧﻮن در ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﻰ ﻣﻰﮔﺮدد. ﮐﺎرآزﻣﺎﺋﻰﻫﺎى ﺑﺎﻟﯿﻨﻰ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ زردﭼﻮﺑﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺪت ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎرى آﻟﺰاﯾﻤﺮ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎده ﻣﺆﺛﺮ زردﭼﻮﺑﻪ ﯾﻌـﻨﻰ ﮐـﻮرﮐﻮﻣﯿﻦ اﺛﺮات ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻰ و ﺿﺪ درد ﺷﺒﯿﻪ داروﻫﺎى ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ را دارا ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

خرید آنلاین

دارچین شلیرا

دارﭼﯿﻦ اﺻﻞ و ﺧﺎﻟﺺ داراى ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوب، آﻧﺘﻰ اﮐﺴﯿﺪان، آﻧﺘﻰ دﯾﺎﺑﺖ، ﺿﺪ وﯾﺮوس و ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داراى ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻧﻔﺦ، اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪه ى ﺗﻌﺮﯾﻖ ﺑﺪن، ﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺤﺮک ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻠﻮل ﻫﺎى ﺳﺮﻃﺎﻧﻰ ﺧﻮن و ﻟﻨﻔﻮم را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻰ دﻫﺪ. اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻃﺒﻊ ﮔﺮم ﮐـﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﭼﻮن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺸﮑﻰ ﭘﻮﺳﺖ، ﺧﺎرش و ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕﻰ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ. ﻣﺼﺮف زﯾﺎد دارﭼﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ ﻣﻰ ﺷﻮد و ﻣﺼﺮف آن ﺑﺎ داروﻫﺎﯾﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﭙﺮﯾﻦ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ.

خرید آنلاین