لینک‌های مرتبط

نام سازمان سایت
   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://behdasht.gov.ir/
   دفتر طب ایرانی http://pm.behdasht.gov.ir
   انجمن علمی طب سنتی ایران http://itma.ir
   دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران http://tim.tums.ac.ir
   دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی http://traditional.sbmu.ac.ir
   دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی ایران http://stm.iums.ac.ir
   دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی بابل http://tim.mubabol.ac.ir
   دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی قم http://tramed.muq.ac.ir
   دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز http://ftm.tbzmed.ac.ir
   دانشکده طب سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد http://mums.ac.ir/tim
   دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی صدوقی یزد http://ssu.ac.ir/index.php?id=16031
   دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان http://zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=126&slct_pg_id=6989
   معاونت طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی فسا http://tpm.fums.ac.ir
   دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز http://tim.ajums.ac.ir/Homepage.aspx?TabID=17609&site=tim.ajums.ac&lang=fa=IR
   مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی   فارس http://tim.sums.ac.ir/fa/index.html